Toegang tot eStox voor derden

eStox biedt onder “Toegangen” de mogelijkheid om naast het “Notariskantoor” en het “ITAA-kantoor” ook aan een “Derde partij” het recht te verlenen om het register te consulteren en extracten te maken. Het betreft een zogenaamde ‘read-only’ versie waarbij deze derde partijen, in tegenstelling tot notariskantoren of ITAA-kantoren, geen wijzigingen kunnen aanbrengen in de registers in eStox waartoe zij toegang hebben.


1. Toegang voor derden - functionaliteit voor leden van het bestuursorgaan van de vennootschap
Deze leestoegang is uitsluitend bedoeld om aan de leden van het bestuursorgaan van de rechtspersoon, die een of meerdere elektronische registers aanhoudt, toegang te geven om deze registers te consulteren en extracten te maken. Wanneer een rechtspersoon meerdere elektronische registers heeft, zoals een aandelenregister, een obligatieregister, een register van winstbewijzen of registers van andere effecten, dan hebben derde “Derde partijen” toegang tot al deze registers. 


Dit vloeit voort uit de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van het bijhouden van deze registers. Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat de registers niet meer actueel zijn, moeten de bestuurders aan het ITAA-lid of aan de notaris opdracht geven om het register bij te werken.
2. Toegang voor derden - functionaliteit NIET bedoeld voor effectenhouders omdat het niet mogelijk is de toegang te beperken tot een specifieke categorie effecten
De mogelijkheid om toegang te verlenen aan een “Derde partij” is niet bedoeld voor effectenhouders die geen bestuurders zijn, bijvoorbeeld loutere aandeelhouders, obligatiehouders of houders van andere types van effecten. 


De effectenhouders moeten weliswaar inzage kunnen krijgen in het volledige register van de categorie van effecten die zij aanhouden, ook als deze uit verschillende soorten bestaat. Dit is een dwingend recht waarvan niet kan worden afgeweken. Zij mogen echter geen toegang krijgen tot registers van effecten die zij niet bezitten. 


Op dit ogenblik is het technisch nog niet mogelijk in eStox om de toegang van een “Derde partij” te beperken tot één of enkele registers (aandelen, obligaties, winstbewijzen, …). Om deze reden is het dan ook niet toegestaan aan een ITAA-lid of een notaris om een rechtstreekse toegang te verlenen tot eStox aan een derde die geen bestuurder van de rechtspersoon is.


Daarenboven volgt uit dit recht op inzage geen recht op een persoonlijke directe toegang tot eStox. De situatie is gelijk aan deze waarin de rechtspersoon een papieren register zou aanhouden. Ook in dat geval hebben de effectenhouders een recht op inzage op de zetel van de rechtspersoon. 


Wanneer het bestuursorgaan van een rechtspersoon met een digitaal effectenregister in eStox geconfronteerd wordt met een aanvraag tot inzage van het register van effecten die hij bezit van een effectenhouder die geen bestuurder is, moet het bestuursorgaan deze dan ook meedelen dat hij inzage kan krijgen op de zetel van de rechtspersoon.


Dit kan op twee manieren:
  • Indien het bestuursorgaan als derde partij zelf rechtstreeks toegang heeft tot het effectenregister, kan het op de zetel deze registers tonen aan de effectenhouder in kwestie, dan wel een papieren uittreksel maken van het register van effecten waarin de effectenhouder effecten bezit en hierin inzage verlenen.
  • Indien het bestuursorgaan zelf geen rechtstreekse toegang heeft, kan het verzoeken aan het ITAA-lid of de notaris om hem als “Derde partij” een toegang te verlenen om bovenstaande te kunnen doen, dan wel verzoeken aan het ITAA-lid of de notaris om hem het uittreksel van het register te bezorgen van de effecten die de effectenhouder bezit, om hierin inzage te verlenen aan de effectenhouder op de zetel van de rechtspersoon.


Een vraag van het bestuursorgaan aan een ITAA-lid of aan een notaris om een rechtstreekse toegang te verstrekken aan een effectenhouder, die geen bestuurder is, moet door het ITAA-lid en de notaris geweigerd worden om bovenstaande redenen.
I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.